Klik her for menu »

BETINGELSER 


TILBUDSGIVNINGER
1. tilbudsgivning er gratis, i en tilbudsgivning indgår ikke indhentning af materialer, materiale forbrug, design samt andre ekstra bearbejdninger, dette vil/kan blive faktureret hvis opgaven gives til anden side, skal TOTALIS ApS udfører opgaven vil denne bearbejdningstid m.m. ikke blive faktureret, men betragtes som en del af tilbudskontrakten.
2. tilbudsgivning kan blive faktureret hvis tilbuddet/kontrakten omhandler samme område og misbruges eller benyttes til at tvinge andre til at nedsætte prisen. Tegninger, skitser, forbrug og kørsel i tilbudsgivningerne tilhører TOTALIS ApS og vil/kan blive faktureret hvis opgaven udføres af anden, samt materiale forbrug i forbindelse med tilbudsgivningen incl. transport, bearbejdningstid tilhører TOTALIS ApS og faktureres, hvis opgaven udføres af TOTALIS ApS vil dette ikke blive faktureret.
Er der ikke en tilbage meddelelse senest dato vist ovenfor s.1 betragtes tilbuddet annulleret og forbrug m.m. vil kunne blive faktureret.

 

UFORUDSIGELIG OPGAVER UNDER ARBEJDE
Ved en tilbudsgivning af arbejdsopgave hvor tilbud er accepteret mellem begge parter indgår ikke uforudsigelige tiltag som forhindre udførelsen indenfor anslået tidshorisont eller ekstra materiale forbrug grundet ekstra arbejde, endvidere ventetid der forhindre arbejdsgangen, det kan være ventetid pga. anden håndværker, viceværter, formand, bestyrelser, brandmyndighed, politi, manglende mulighed for kommunikation mellem begge parter/ansvarlige eller offentlige myndigheder m.m.
Denne gælder uanset om der er kontrakt eller ej, emner eller indsigelser der ændre tilbudsgivningen tilskrives ekstra tilbudsgivningen.

 

OPSIGELSER
Alle aftaler skal være skriftligt eller pr. e-mail og gælder sæson efter sæson til TOTALIS ApS skriftligt har modtaget anden oplysning senest udgangen af marts efter en sæson vil opsigelsens varighed være 3 måneder, ved en opsigelse modtaget efter 1. april gælder opsigelsen først efterfølgende sæson.
Græsslåning / VinterService tilbud udarbejdes som en to årig kontrakt og regler herom som vinterservice. Antal år kontrakten er gældende i to sæsoner eller kan være noteret på forsiden.

 

Ophævelse af kontrakten, stk. kontrakter/aftalekontrakt, ikke årskontrakter 
Kontrakten kan ophæves før tid, er det tilfældet udregnes 35% af forrige års bearbejdning eller der tages et skøn på opgavens omfang/materiale hvorefter TOTALIS ApS fakturerer pålydende samt den mængde arbejde som er foregået foruden som tillægges fakturaen.
Ophævelse af kontrakten gælder ikke 1-2-3-4 års kontrakter, skal sådanne kontrakt ophæves skal forlydende på kontrakten i hele perioden betales som en engangsbetaling før kontrakten er ophævet, opstår der tvister herom vil juridisk/advokat bistand blive tilskrives som en ekstra udgift som tilskrives ophæver/kontraktens navnegiver.  

 

LØBEPERIODE
Aftaler løber fra år til år hvis der ikke skriftligt er noteret ”f/periode” og det er uanset om det er skriftlig, mundtligt, e-mail eller pr. tlf. ordren er igangsat, ordren fortsættes uændret til skriftlig ændring pr. post/mail er modtaget hos TOTALIS ApS og modtageren har fået en bekræftelse fra TOTALIS ApS.

 

GLATFØRERBEKÆMPELSE / VINTERSERVICE
TOTALIS ApS har VinterService af fortov, stisystemer, indkørslen, p-pladser, gangstier m.m. for; private, erhverv, boligselskaber, ejendomsselskaber, institutioner og offentlige myndigheder.
Der gives ingen garanti/erstatning på emner beskadiget skjult under sneen eller manglende belysning af rydningsstedet. Se under garanti.
Tilbud på snerydning og saltning prissættes pr. gang og variere efter opgavens omfang og periode 1-2-3-4 sæsoner.
I et tilbud på glatførerbekæmpelse indgår ikke opstilling af et saltdepot ved pågældende område, denne tilskrives ved afslutning af en sæson og er afgørende for saltmængde/depot størrelse.
Opstillet udstyr ved fremmed depot som ikke kan vaskes efter hver udkald samt ventetid tilskrives separat fakturering.
Glatførerbekæmpelse hvor udbyder udsteder kontrakt og rengøring efter et udkald ikke er muligt, rengøres udstyret udenfor område og fakturere særskilt.
Ventetid der forhindre igangsættelse af et udkald særfaktureres og prissættes som timebetaling pr. time. Transport over Kronprinsesse Marys Bro er ikke eksisterende.

 

KONTRAKT / DIVERSE 
Sæsonkontrakten er bindende for minimum to sæsoner, eller uanet sæsonforløb til andet skriftligt er aftalt, ”se TOTALIS.dk”, sæsonkontrakt kan også være for en sæson, ”1. nov. – 31. marts” indløbende år, dog skal dette være noteret på kontrakten.
Ved sæsonkontrakt sker snerydningen automatikken uanset om der er 1 cm sne eller 1 meter sne, TOTALIS ApS har ansvaret for opretholdelsen af denne Vinter Service, det vil være år efter år til anden aftale er indgået.
Sæsonkontrakten gælder år efter år til anden skriftlig aftale eller skriftlig ændringer/opsigelse foreligger hos TOTALIS ApS med kvitteret for modtagelse af ændringer eller opsigelsen. Opsigelse skal ske senest udgangen af marts måned følgende år, sæsonkontrakten løber så længe det ønskes og ved sæsonkontrakt ændres prisen ikke uden skriftlig varsel vedr. snerydning dog vil der i hver sæsonen være risiko for prisændringer på salt, ”flg. dagspriser”.
I et tilbud på glatførerbekæmpelse indgår ikke opstilling af et saltdepot ved pågældende område, denne tilskrives ved afslutning af en sæson og er afgørende for saltmængde/depot størrelse.
Køre TOTALIS ApS som underentreprenør på kontrakt for anden udbyder gælder kontrakten forlyden, uanset kontraktens indhold gælder valget af rydningsenhed TOTALIS, brugen af kost eller dozerblad vurderes fra gang til gang, her vurderes vind, frost på den enkelte rute, uanset rutebetegnelse samt der tages forbehold på brud på enhed, som kan skyldes brug af dozerblad/kost til glatførerenhed endnu er klarmeldt til benyttelse, TOTALIS ApS kan ikke stilles til ansvar fra udbyder hvis maskineludstyr er i restordre, reparation på glatførerudstyr tilhørende TOTALIS ApS må kun ske efter anvisning heraf og yderligere krav til enheden kan ikke stilles fra udbydere når emner er i restordre, skadet eller bortkommet.
Enhver reklame på TOTALIS's udstyr skal godkendes og være på magnet, der må ikke påføres klæbende reklame herpå, og i tilfældet skal reklamens navnegiver betale for fjernelse og rep., male pågældende udstyr.
Prisen på salt følger sæsonens dagspriser, så længe depoterne har, der tages forbehold for offentlige myndigheds begrænsninger vedr. levering af salt. Da prisen på salt kan ændres fra sæson til sæson vil der være risiko for pristillæg ved afslutningen af vinterservicen, denne tillægspris tillægges sidste fakturering. Ved manglende leverance af salt vil grus/lega/sand blive benyttet.
Der betales kun for de gange, ”pr. gang” TOTALIS ApS er på Vinter/græs Servicen. Tilkalder kontrakt er når du/i ønsker at der skal ryddes, dette er dyre end en sæsonkontrakt. Tilkalds kontrakt er ikke bindende for kunde eller TOTALIS ApS, forskellen er prisen pr. gang.
Der er ingen tids garanti pågældende dag på snerydningen, hvis dette ikke er oplyst i sæsonkontrakten.
Rydning og saltning er efter rutetur og i tidsrummet kl. 7.00-21.00, dog kan det forekomme i nattetimerne, se garanti.
Tids garanti er oftest virksomheder eller offentlige myndighed, som benytter denne garanti, dog kan privat også få tids garanti hvis det ønskes, ved tids garanti tillægges ekstra pris.

 

GARANTI
Der gives ingen garanti/erstatning på emner beskadiget skjult under sneen eller manglende belysning af rydningsstedet eller grundet anden form for usynlig forhindring det kan være knægtet fliser, klinker eller anden form for mat. m.m.
Emner under jord niveau som ikke er fremvist skriftligt, ydes der ingen garanti på, rep. tilfalder kunden og indgår ikke i tilbuddet, rep, tilskrives faktureringen.
Skade på kabler, rør, telefonstik/ledning, bredbåndsforbindelser andre nedgravet kabler eller rørsystemer erstattes ikke, denne reparation står kunden selv for, dog rep. af sådanne ekstra arbejder hvor TOTALIS ApS skal udfører reparationen tilskrives som tillæg på fakturaen, den økonomiske tilskrivelse afgør forbrug og omfang af materialer, maskiner og tidsforbrug.
Skal TOTALIS ApS erstatte eller have ansvar for sådanne nedgravet emner skal dette oplyses inden bearbejdet påbegynder, en sådan garanti kræver en forsikring til pågældende opgave.
TOTALIS ApS kan ikke stilles til ansvar, krav om erstatning hvis der ikke senest tre dage efter endt arbejde er indstillet krav om eventuelle fejl og mangler.

 

BETALINGER / DIVERSE UFORUDSIGELIG UDGIFTER
Affaldskørsel prissættes efter mængde og indhold, alt affald skal sorteres i respektive opdelt affaldsgrupper: farligt affald, væsker, kemikalier, malerrester, trykimp. træ, plast, PVC-produkter, plast indeholdende pvc, genbrugsplast, glas, pap, papir & karton, stort brændbart, småt brændbart, våben effekter, fortrolige dokumenter, metaller, storskrald, elektronik, haveaffald, bioaffald, byggematerialer, husholdningsmaskiner m.m.
Transport hvor en tvangsbetaling er gældende "Kronprinsesse Marys Bro" faktureres særskilt i faktura.

 

PÅMINDELSESGEBYR
Fra 2018 vil/kan der blive opkrævet kr. 175,- + moms for adm., vedr. påmindelse om manglende overholdelse af betalingsdatoerne på fremsendte faktura. D.v.s. tager vi kontakt grundet manglende betaling kan/vil der på næste faktura automatisk blive tilskrevet dette beløb under ”Adm., påmindelse vedr. betaling”.
Påmindes der om manglende betaling indenfor betalingsfristen hvor datoen er noteret på fremsendte faktura, er betalingsfristen overskredet fremsendes påmindelsen særskilt på faktura eller tilskrevet næste faktura.

 

FEJLKØRSEL
Fejlkørsel er når TOTALIS ankommer til en opgave eller til en tilbudsgivning på givende adresse, som er iværksat eller lovet til anden virksomhed, uden at afmelde aftale med TOTALIS, er dette tilfældet vil der blive faktureret for fejlkørsel – timesats samt kørte kilometer

 

PRISER
Priser der oplyses er ekskl. moms og miljøafgift, tillægsopgaver eller anden form for mere arbejder tillægges særskilt fakturering…

 

EKSTRA ARBEJDER 
Ønskes der yderligere bearbejdning ud over tilbud, vil det blive sær faktureret, det vil sige at selve tilbuddet faktureres som aftale og ekstra bearbejdning faktureres særskilt...

 

MATERIEL / TILBUD
Materiel som overstiger kr. 5.000,- til et givende projekt skal materialeudgifterne forudbetales eller der skal stilles med en Bankgaranti i transport før materialerne leveres på givende site, ligeledes vil/kan der ved tilbudsprojekter som overstiger kr. 5.000,-, blive bedt om Bankgaranti i transport eller anden sikkerhed, inden bearbejdningen igangsættes, alle opgaver skal underskrives af kunden og betalingen skal aftales før opgaverne påbegyndes.

 

BETALINGSFRIST
"Rykkerskrivelser", overskrides betalingsfristen debiteres renter med 1,2% pr. påbegyndt måned samt gebyr kr. 100,- + moms/miljø. Tredje rykker via advokat, udgifter herved tilskrives skyldnere - det anbefales at se TOTALIS.dk

 

Pr. 1. jan. 2020, vil der ved alle faktureringer blive tilskrevet miljøafgift på kr. 39,- + moms
Pr. 1. jan. 2021, vil der ved alle faktureringer blive tilskrevet miljøafgift på kr. 41,- + moms
Pr. 1. jan. 2022, vil der ved alle faktureringer blive tilskrevet miljøafgift på kr. 43,- + moms
Pr. 1. jan. 2023, vil der ved alle faktureringer blive tilskrevet miljøafgift på kr. 45,- + moms
Pr. 1. jan. 2024, vil der ved alle faktureringer blive tilskrevet miljøafgift på kr. 47,- + moms
- dette beløb er ikke medregnet i tilbud eller lignende.

 

TOTALIS ApS
Anlæg- & EjendomsService - siger aldrig nej, vi har løsningen
v/Peter Rasmussen  .  Dådyrvej 105 - DK-4050 Skibby  .  Mobil 40 18 37 19
www.TOTALIS.dk - totalis@pc.dk - Zina@pc.dk  .  cvr-nr. 36 69 49 47


TOTALIS ApS forbeholder sig ret til ændringer, januar 2020